Специализирана болница за активно лечение на очни болести
Медицински центрове "Светлина" и "Зора"

029312281; 0879998414

  

Профил на купувача - Обществени поръчки

Документация за участие в открита процедура

10.07.2015/Обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем  „А”  от ЗОП „Доставка на медицински консумативи”

04539-2015-0001 - Доставка на импланти и косумативи за очна хирургия

03.06.2015 / Протокол № 1

07.07.2015г. „Заседанието за отваряне и оповестяване на ценовите оферти в открита процедура с предмет “Доставка на импланти и консумативи за очна хирургия” “ с уникален номер на поръчката в регистъра на АОП 04539-2015-001 ще се проведе на 09.07.2015 г. от 14.00 часа, в административното помещение на “СОБАЛ акад. Пашев” ООД, находящо се на приземния етаж.

Резултатите от оценяването на допуснатите до участие технически оферти по показател „качество“ са подробно отразени в публикувания Протокол № 2 от 07.07.2015 г.„

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол № 2 от 07.07.2015 г. в PDF формат.

1. Протокол №3
2. Приложение №1а към Протокол 3
3. Приложение №1б към Протокол №3
4. Решение №29
5. Приложение №1а към Решение 29
6. Приложение №1б към Решение 29
7. Решение №30

 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти".

Документация за участие в процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на импланти и консумативи за очна хирургия"

Документация за участие в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на медицински консумативи"

Уведомление за отваряне на ценови оферти

Отговор на въпрос - 30.04.2014

Отговор на въпрос - 29.04.2014

Документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на Спектрален домейн апарат за оптична кохерентна томография за диагностика на окото на преден и заден очен сегмент с 3D (обемно) SD-OCT изобразяване флуоресцинова ангиография чрез конфокален сканиращ лазерен офталмоскоп и автофлуоресценция"

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ДОСТАВКА НА ИМПЛАНТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОЧНА ХИРУРГИЯ